DEMBİR KURUMSAL YAPILANMASI

06.10.2021

Ülkemiz Balıkçılık Sektörü’ne ve Camiamıza Memnuniyetle Duyurulur.
Bir süredir çeşitli iç ve dış nedenlerle üzerine düşen çok yönlü Koordinasyon, Adil ve
Kapsamlı Sürdürülebilir Avcılık haklarının desteklenmesi ve korunması, sektörün layığı
ile temsili hedeflerinde aksaklıklar yaşayan DEMBİR’in Genel Kurulu, geniş bir katılımla
ve dayanışma içinde 27 Eylül 2021 tarihinde Ankara Merkez Ofisinde
gerçekleştirilmiştir.
Yönetim Kurulu Asil Üyeliklerine;
Balıkesir Bölgesi temsilcisi Sayın Nihat IŞIK 
İstanbul Bölgesi TemsilcisiSayın Murat KUL
İzmir bölgesi Temsilcisi Sayın Mehmet AKSOY 
Denetim Kurulu Asil Üyeliğine:
Mersin Bölgesi Temsilcisi Ahmet DEMİR
Denetim Kurulu Yedek Üyeliğine:
Çanakkale-Tekirdağ Bölgesi Temsilcisi Naci KARABİBER (Mustafa ÇİFCİ sağlık probmleri sebebiyle genel kurulumuza katılamamıştır.)
Yedek Yönetim Kurulu Üyeleri
Sinop Bölgesi Temsilcisi Ferit YILDIZ
Rize Bölgesi Temsilcisi Muharrem HAMZA
Yalova Bölgesi Temsilcisi Recai SERT
 
Seçilmişlerdir. Hem kendilerine hem de Balıkçılık Camiamıza hayırlı olmasını dileriz.
Kurulların belirlenmesi ve sorumlulukların kararlaştırılması sonrası Tarım ve Orman
Bakanlığı, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü, başta Sayın Genel Müdür Dr.
Altuğ Atalay olmak üzere, tüm idari kadroları ziyaret edilerek iyi dilekleri ve destek
sözleri alınmıştır.
Mevcut Birliklerin İç işleyişlerine müdahale etmeksizin uyum içinde desteklenmesi,
boşluğu görülen bölgelerde yeni Birliklerin örgütlenmesinin teşvik edilmesi ve aynı
zamanda çeşitli nedenlerle faal olmayan Bölge Birliklerinin tekrar tam dayanışma içinde
harekete geçirilmesi kararlaştırılmış olup, Dembir’i tekrar ve sağlam şekilde
ayaklandırma amaçlı aşağıdaki temel hedefler bir kez daha tam mutabakatla imza altına
alınmıştır.
“Önceliklere bağlı kalarak ve DEMBİR resmi organlarında görev alanlar arasında sıfat
üstünlüğü ve yetkisi gözetmeksizin ve gerektiğinde bireysel imkân ve bağlantılar da
kullanılarak;
 Birlik stratejilerini ve duruşunu belirlemek,
 Türk Balıkçılık Sektörünün geleceği, birlik ve beraberliği için kapsamlı
sürdürülebilirliğinin sağlanmasına katkıda bulunmak,
 Ülkemiz denizlerindeki ve uluslararası sulardaki haklarının korunmasına öncülük
etmek,
 Üye birliklerine ve onların üyelerine; faaliyetleri, girişimleri ve yetkililer nezdinde
temsilleri ve yeni birlikler kurulması konusunda koordinasyon görevinin yerine
getirilmesi amacı doğrultusunda ve üye birliklerle ortak hareket içinde,
 
 Birlik profesyonelleri ile birlikte kurumsallaşmanın sağlanması,
Yönetim Kurulu’nun ve diğer Birlik organlarının, temel hedef ve görevi olmalıdır.
Dembir kadrolarının temel görevi, tüm temsilci ve üye birliklerin kadrolarının desteği ve
katılımı ile, yetkili ve sorumlular dahil tüm ilgililer, müdahalede bulunanlar, fikir beyan
edenler ve kamuoyu nezdinde; sektörün sesinin duyurulması; haksız rekabet, kural ve
kayıt dışılığın, keyfi karar ve uygulamaların engellenmesi; adil, uygulanabilir,
denetlenebilir kural ve uygulamaların tesisi ve icrası için çalışma olmalıdır.
Dembir’in, kayırma ve dışlama olmaksızın, kapsayıcı ve bütüncül, sektörel ve ekosistem
sürdürülebilirlik kurallarının uygulanması ve Türk Balıkçılık Sektörü’ne, Bölge Birlikleri ile
beraber Dembir’in katkılarının belirlenmesi amacı ve Resmi Endüstriyel Balıkçılık
Sektör Temsilcisi sıfatı ile; toplantı, çalıştay, araştırma, analiz, rapor, proje, temsil vb.
dahil tüm ulusal ve uluslararası ortamlarda sektörel talep ve önerileri iletmek, sektörel
menfaatleri korumak ve takip etmekle görevlendirildiği unutulmamalıdır.
Görev alan veya faal olmak isteyen üyeler ve Birlikler arasında bölgesel bazlı, faaliyet
alanı ve kurumlarla ilişkiler açışından sorumlulukların belirlenmesine ve paylaşılmasına
karar verilmiş olup, Marmara bölgesinin ve uluslararası sulardaki filomuzun temsili ve
sürdürülebilir balıkçılık haklarının korunmasının tüm üye birliklerin ortak sorumluluğu
olduğu kabul edilmiştir.
Yukarıdaki mutabakattan hareketle temel hedefler aşağıdaki şekilde özetlenmiştir:
 Ülke, Sektör ve Birlik menfaatleri en ön planda tutulurken, çoğunluğun hakları ve
önerileri doğrultusunda alınacak her türlü karar ve yapılacak her türlü girişimde
de azınlığın olası mağduriyetinin giderilmesi için gereği şekilde karar almak ve
hareket etmek tüm üye birliklerin ve temsilcilerinin ortak sorumluluğu olmalıdır.
 Yönetim Kurulu üyeleri arasında, imkân ve gönüllülük esasına bağlı olarak
koordinasyon, irtibatlanma, temsil, iç ve dış kurum ilişkileri ve benzeri konularda
mutabakatla iş bölümü veya iş birliği yapılması beklenilir.
 Tüzük gereği bir Başkan seçilse de diğer Yönetim Kurulu üyeleri ve yedekler de
Asbaşkan sıfatı ile ve birlikte, diğer üye birliklerle istişare ve iş birliği içinde, yetki
ve sorumluluklarını daha sonra ortak kararla belirlenecek sistem dahilinde yerine
getirmelidirler.
 Denetim Kurulu da benzer şekilde, Yönetim Kurulu’na her türlü destek olacak
şekilde gönüllü üyelerden seçilmeli ve sorumluluklarını sistem uyarınca yerine
getirmelidirler.
 Unutulmamalıdır ki, tüzüğümüz uyarınca, aktif görev almak isteyen temsilciler ve
de üye Birliklerin yönetici ve üyeleri ve de Dembir’e ve Türk Balıkçılık sektörüne
katkısı olacağına inanılan kişiler, Yönetim Kurulu kararı ile; daha önce Dembir
Yönetim ve Denetiminde görev almış üyeler ise resen İstişare (Danışma) Kurulu
üyesi olarak seçilebilirler.
 Danışma Kurulu üyeleri de gerek tecrübe ve gerek de yeni vizyon önerileri ile,
Birlik kanalıyla hem Dembir’e hem de kendi Birliklerine katkıda bulunma hedefine
 
uygun olarak, diğer kurullar ve profesyonel kadro ile daha sonra belirlenecek
toplanma, istişare, haberleşme, bilgi paylaşımı, temsil, yazışma ve önerme
sistemi dahilinde görev ve sorumluluk alırlar.
 Koordinatör kuruluş olarak Dembir tarafından aksine bir çoğunluk kararı yok ise,
mevcut ve kurulacak her bir Birlik, Yöneticileri ve Üyeleri; kendi Birlikleri,
Stratejileri, Sıkıntı ve Önerileri ile ilgili gerek gördükleri her ortam ve kurum
nezdinde fikir beyan etme ve Birliklerini kendi iç kuralları çerçevesinde temsil
etme hakkına sahiptirler.
 Ancak, Dembir adına ve Dembir ile ilgili açık veya yarı açık ortamlarda beyanda
bulunmaktan kaçınılması, görüş, öneri ve şikayetlerin direk yetkili Merkez Birlik
organlarına, mümkünse yazılı olarak iletilmesi, uyum ve ortak hareket kuralının
ön şartıdır.
 Benzer şekilde, Tüzüğümüzde de belirtildiği şekilde, konumu ve sıfatı ne olursa
olsun, hiç kimsenin sözlü beyanı veya ifadesi, yazılı ve yetkili organlarca imza
altına alınmamış ve Birlik resmî sitesinde yayımlanmamış ise, Dembir resmi
görüşü olarak değerlendirilemez.
 “Ortak Karar – Ortak Hareket” temel Birlik uygulaması olup, açık veya yarı açık
ortamlarda Dembir’e, diğer Birliklere, Balıkçılık Camiasına ve Ülkemize zarar
verebilecek her türlü söz ve eylemden kaçınılması tavsiye edilirken, bu tür harici
beyan ve uygulamalara karşı resmi beyan ve tavır sergilemek de mutlak duruş ve
dayanışma sergileme amaçlı uygulamadır.”
 
Yukarıda özetlenen hedefler doğrultusunda, Dembir’in hedef ve ilkeleri ışığında,
Yönetim Kurulu’na bağlı ve gerek üye birliklerimizle ve gerek de ilgili kurumlarla irtibatın,
takibin ve gerekli bilgilendirilme akışının sağlanması sorumluluğu ile görev yapan 
Su Ürünleri Mühendisi Sayın Kübra sıla Söylemez ve Sayın Meltem Güleç  kurumsal yapı içinde sektör paydaşlarının ve
yetkililerinin desteği ile Türk Balıkçılık Camiasına hizmet vermeye devam edeceklerdir.
Mevcut Tüzük ve mutabakatlar doğrultusunda, seçilen ve görev alan üyelerle birlikte,
Birlik Kurumsal yapısının oluşturulması ve profesyonel kadroların eğitimi, Dembir’ in hak
ettiği saygın, itibarlı ve tanınır kimliğine ulaşması, Türk Balıkçılığına ve Su Ürünleri
Endüstrisine layığı ile hizmet edebilmesi için, tüm Yurt içi ve Yurt dışı paydaşlar ve
yöneticilerle ilişkilerin ve iş birliklerinin düzenlenmesi ve yürütülmesi konularında
önerilerde bulunmak da dahil olarak, Genel Sekreterlik makamına vekaleten ve fahri
olmak üzere M. Binhan Ganioğlu da yeniden yapılanan Dembir’e daha öncelerinde de
olduğu gibi gönüllü olarak destek vermeyi kabul etmiştir.